پیام سیستم

ماسک ضخیم استفاده کنید/آلودگی هوا موجب تغییرات مزمن غیرقابل برگشت ریوی می شود